Postitused

Kuvatud on kuupäeva november, 2017 postitused

Viies postitus

Kujutis
Meie projekt seminari raames on v isioonikirjeldus, millisena me soovime näha oma uue koolihoone digilahendusi Oleme tutvunud kaasaegse digikeskkonnaga näiteks GAGi vastvalminud kooli näitel Meil on kaardistatud üldised ja ainepõhised vajadused  Koostatud on "Unistuste list" Tulemus on vormistatud ja edastatud uue kooli juhtgrupile Tähtaeg: 8.12.2017 Tegevusplaan: Visiooni tutvustus juhile. Aeg: 1. nädal (L,E) Leida lahendus, kuidas saame teiste edust õppida. Aeg: 1. nädal (L,E,K) Mida, kuidas, kellega ja millal? 1. nädal (L,E,K,Õ) Protsess, tagasiside ja kokkuvõtted. 2. nädal (L,E,K,Õ) Vormistamine ja esitlemine 2. nädal (L,E) Tagasiside saamine. 3. nädal (L,E) Projekti planeeritav elluviimise aeg 2.-3.a jooksul.

Neljas postitus

Kujutis
Meie 15 digiideed Unistuste list Digipädevuste jagamine koostöös kolleegidega õppeainete vahel Kogemuste jagamine Õpetajate digipädevuste kaardistamine Innovatsioonikeskuse näitel Kaardistada kasutatavad keskkonnad Uues koolihoones arvestada sellega, et avatud õpiruumides oleks piisavalt võimalusi nutiseadmete kasutamiseks (sh pistikud) Arvutiklassi lahendus tööpesades, mis annab paremaid võimalusi grupitöödeks Juhtõpetajatel ametijuhendites sisekoolitamise ülesanne IT-tugiisiku olemasolu kohapeal koolihoones (hetkel kaugjuhtimine) Wifi-võrk töötab tõrgeteta - koostöö parendamine meeskonnas (koolitus DISC baasil ja sealt ühiste proobileemilahenduste leidmine) Õpetajatele väliskoolitused Robot-tugiisik, kes lohutab, rahustab, rõõmustab ja motiveerib Tehnoloogiliste vajaduste kaardistamine ja parendamine (sh 3D printer) Individuaal-, paaris- ja rühmatööde nädalate jaotus Õpetajate ja õpilaste julgustamine osaleda erinevates kogukondades

Kolmas postitus

Kuidas saaksime lahendada wifi-võrgu toimimise probleemi? Sammud: Koostöö parema toimimise vahendina viia läbi näiteks koostöö koolitus DISC baasil ning meeskonnas koostöö eduteguritele fokusseerimine. Kaardistada wifiga seotud probleemid ja olukorrad, mis on takistanud õppetöö läbiviimist.  Tagasiside küsitluse läbiviimine õpetajatele.  Tulemuse analüüsimine ja probleemi lahendamise lähtealuste väljatöötamiseks. Kokkuvõtte koostamine. Arutelu lahenduste leidmiseks probleemiga seotud võtmeisikutega. Rahaliste ressursside ülevaatamine kooli eelarves olemasoleva probleemiga seoses. Kas eelarves on selleks piisavalt vahendeid või vajadusel eelarves selleks vajalikud vahendid leida. Juhtimisel kinnitada otsused probleemi lahendamiseks, määrata ülesanded, täitjad ja tähtajad. Tulemuse hindamine ja lahenduste kinnistamine toimub samuti tagasiside saamise teel õpetajatelt.

Teine postitus

Kujutis
Hetkeolukord Mis meil on juba väga hästi? Kasutame minimaalseid vahendeid maksimaalselt. Meil on digipõhine asjaajamine, õppetööst teavitamine, õpiülesannete edastamine ja koostamine ning suhtlus, samuti küsimustike loomine ja edastamine - see lihtsustab igapäevast tööd ja arendab digiseadmete kasutusoskust. Digipädevused on meie koolis integreeritud ainetundidesse, et ajakasutus oleks õpilasele võimalikult ratsionaalne, kuna elukutse omandamine võtab samuti õpilase päevast suure osa. Hea on see, et õpilaste enda varustatus nutiseadmetega on heal tasemel, kasutatakse nutitelefone ja iPad`e. Millest tahate loobuda? Meil ei ole hetkel võimalust mitte millestki loobuda. On üksikuid kolleege, kellel ei ole piisavalt koostöövalmidust ja ajaga kaasaskäimise soovi ning seetõttu takistavad isiklikud hoiakud ühiste eesmärkideni jõudmist. Mida soovite arendama hakata? Kõige tähtsam on hetkel, et wifi-võrk töötaks laitmatult. Takistuseks on selle vald

Esimene postitus

Kujutis
"Kes õpetab, ei saa kunagi loobuda õppimisest"                                                                                John Cotton Dana Eesmärgid Tänapäeval muutub maailm iga päev ning selleks, et edukalt toime tulla, tuleb muutuvas ajas muutuda.   Tehnoloogia osatähtsus on elus järjest suurem ning digioskused aitavad igapäevastes ja tööelu põhiasjades ka balletikoolis, olgu vajaduseks info leidmine, ülesannete ja probleemide lahendamine või suhtlemine. Nendest mõtetest ajendatult olemegi seadnud koolituse eesmärgiks saada digivallas uusi pädevusi, mida ka oma kooli ja õppeprotsessi juhtimisel rakendada. Meeskond Tallinna Balletikooli koolitusmeeskond on kaheliikmeline: Liina-Liis Liiv-Toome (asedirektor), koolis viiendat aastat ja Erica Pärt (7. klassi juhataja ja loodusainete õpetaja), balletikoolis kolmandat aastat. Edulugu Tänaseks on Tallinna Balletikooli edulugu 71. aastane. Selle aja jooksul oleme toetanud Eesti kul